Samvær

I forbindelse med indførelsen af Familieretshuset og Familieretten, blev fremgangsmåden for samværssager reguleret, således at samværssager i højkonfliktsager nu også kan løses ved domstolsprøvelse, og ikke kun ved administrative afgørelser.

Det er stadig sådan, at sagen starter ved Familieretshuset, som vurderer sagen og indkalder til et obligatorisk mæglingsmøde. På mødet vil det blive vurderet, om sagen er af typen højkonflikt, en såkaldt rød sag, eller om sagen er gul eller grøn og dermed kan søges løst ved hjælp af mægling.

Det er Familieretshusets opgave at søge sagen oplyst, og indsamle al relevant dokumentation, således at domstolene kan afgøre sagen, skulle sagen blive sendt videre.

Der er ikke fri proces eller retshjælpsdækning til deltagelse ved Familieretshuset. Denne del er der egenbetaling på. Sager der sendes videre til behandling ved domstolene kan dog være omfattet af fri proces, hvis du opfylder de økonomiske betingelser herfor, eller hvis du er anket ind i Landsretten, og har modtaget medhold ved Byretten. I sådanne tilfælde kan din retshjælpsforsikring eventuelt dække omkostninger.

Vi vejleder dig igennem hele forløbet og sørger for, at du hele tiden føler, at du har overblik over, hvor din sag befinder sig.

Såfremt I som forældre ikke ligger i konflikt, men blot har svært ved at kommunikere konstruktivt omkring børnene, så kan vi anbefale at tage kontakt til Børns Tarv. Børns Tarv tilbyder familieterapi, både for familier i konfliktfulde kriser, men også til familier, som ønsker at samarbejde konstruktivt, men som måske har brug for lidt hjælp hertil.

Børns Tarv kan kontaktes på www.børnstarv.dk eller 89 88 45 80 / 20 75 92 72.