BEHANDLINGER AF PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med behandling af din sag, er det stort set altid nødvendigt at indhente personoplysninger om dig eller om personer der er tilknyttet din virksomhed.

Derudover er det ikke normalt at modtage personoplysninger om vores klienters modparter eller den anden part i en handel, f.eks. med fast ejendom.

Oplysningerne behandles på forsvarlig vis, og der er i alle relevante tilfælde udarbejdet databehandleraftaler, ligesom Advokatkontoret NPA har udarbejdet interne retningslinjer for behandling af persondata.

Alle oplysninger gemmes digitalt, men i særlige sager, kan der blive gemt i papirform. Hvornår sager gemmes i papirform er en konkret vurdering.

Såfremt der gemmes i papirform, er dokumenterne opbevaret i aflåst lokale eller aflåst arkiv, medens digitale oplysninger gemmes på advokatfirmaets server, i aflåst lokale.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, med mindre dette er aftalt og det er nødvendig for at behandle sagen.

Når sagen afsluttes, gemmer vi kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt.

Forsvarergenparter i straffesager bliver slettet umiddelbart efter sagens afslutning.

Øvrige oplysninger, herunder blandt andet mailkorrespondance, breve, aktindsigter, retsbøger, domme, afgørelser, mv. opbevares i 5 år efter sagens afslutning. Dette til brug for dokumentation i en eventuel sag vedrørende rådgiveransvar. Derudover gemmes også materiale til brug for overholdelse af bogføringsloven og hvidvasklovgivningen.

Det er til enhver tid muligt at tilbagekalde dit samtykke, eller få oplyst hvilke oplysninger vi har gemt om dig, ligesom du kan få rettet eventuelle fejlregistreringer der måtte være.

Kontakt vores info-mail på info@horsensadvokaten.dk

Hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine oplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Yderligere oplysninger herom findes på https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/